Pædagogiske læreplaner:

De 6 temaer er:

 • Sprog
 • Sociale kompetencer
 • Personlige kompetencer
 • Natur og naturfænomener
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Sprog

Børn skal i vuggestuen og børnehaven have mulighed for at udvikle deres sprog for at gøre sig forståelig i sammenspil med andre mennesker.

Det sker i dagligdagen og i samtaler med andre børn og voksne. Børnene skal præsenteres for forskellige sprogformer: Talesprog, skriftsprog, billedsprog og tegnsprog.

Personalets opgave er at tage initiativ til situationer og lege, der understøtter børns nysgerrighed og interesse for forskellige sprogformer.

Gøres ved:

 • At vi sætter ord på hvad vi gør med børnene.
 • At vi lytter og giver respons, når børnene opfordret og uopfordret fortæller.
 • At vi holder frugtsamling, hvor børnene får lov til at tale, mens de andre lytter.
 • Frugtsamlingen skal i vuggestuen tilpasset aldersgruppen.
 • Personalet læser bøger for og med børnene. Samtaler om bogen, så indlevelsen og forståelsen øges. Den voksne sørger for at der er et bredt udvalg af billedbøger.
 • At børnene deltager i spil, der udvikler ordforråd og begreber.
 • At vi i mindre grupper, stimulere sprog og udtale, bl.a. via mundmotoriske lege.
 • Vi samarbejder med talepædagogen og specialpædagogen.
 • Vi synger og tilbyder rytmik.
 • At vi tager på tur, hvor vi giver os tid og rum til fordybelse, ved at fortælle og lade børnene stille spørgsmål.
 • Personalet giver børnene mulighed for at se og røre, for at øge genkendelse og læring.
 • At vi arbejder med forskellige farver, former og materialer.
 • Børnene har mulighed for billedlige udtryk i form af, at papir og farveblyanter altid er til rådighed.
 • At vi laver og ser teater.
 • At vi støtter børnene i at udtrykke sig i en konflikt.
 • At vi arbejder med rim og remser

Guldkorn:

- 1 årig stabler magneter i forskellige former

- To-sproget barn, der tydeligvis har forstået bogens historie, når han hører den flere gange. Han kommenterer på den.

- Børnehavebørnene er fantastisk hurtige til at lære rim og remser. Nogle børn fanger lynhurtig detaljen og rytmen i forskellige rim og remser.

- Helt fantastisk at opleve Hatteteater. Børnene var meget engagerede. Super god måde at stimulere børnenes fantasi og inddrage dem i stykket. Der tages udgangspunkt i børnenes historie og alle børnene deltager på en eller anden måde.

- Vi havde en forældre oppe at lave ballondyr sammen med børnene. En anden og god måde at forklare ords betydning: f.eks. forskellen på et sværd og en sabel. Fin måde at tale om farver: en blomst kan have mange farver.

GENNEMGÅET OG REDIGERET D. 29. APRIL 2015

 

Sociale kompetencer:

Børnene i vuggestuen og børnehaven skal anerkendes og respekteres som de personer, de er og opleve at de hører til.

De skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til andre børn og voksne uden drillerier. De skal kunne udtrykke egne følelser og behov, samt møde forståelse og lære selv at respekter andre børn. Personalet skal inddrage og opmuntre børnene til at deltage i fællesskabet og lære dem at samarbejde med andre og lade børnene være medbestemmende i deres egen hverdag. Personalet skal hjælpe børnene med at udvikle sociale kompetencer, således at børnene kan genkende de sociale spilleregler og agere ud fra dem.

Gøres ved:

 • At vi har en gennemskuelig rytme, så den grundlæggende tryghed er til stede.
 • At børnene sammen med de voksne deltager i dagligdagens opgaver.
 • At børnene deltager i samling og de lærer at tale i en gruppe og lytte til andre. Gælder børnehavebørnene og de ældste vuggestuebørn.
 • Personalet skal tilbyde planlagte aktiviteter, hvor der veksles mellem fri deltagelse og fastholdelse af en aktivitet, så børnene mærker at noget har de indflydelse på selv og andet bliver de fastholdt i.
 • At der er ture ud af huset, så børnene kan lære nærmiljøet at kende og får fælles oplevelser.
 • Der skal gives mulighed for fordybelse, indlevelse og oplevelse, som fører til en ny læring.
 • At børnene deltager i arbejdet med børnehaves dyr. Tager del i den daglige fodring og herved oplever ansvaret ved dyrehold, samt respekt og omsorg for et dyr. Derved udvikles evnen til empati overfor andre børn.
 • At personalet iagttager og støtter de enkelte børn i dagligdagen og giver omsorg og opmærksomhed.
 • At vi støtter og hjælper med en konstruktiv konfliktløsning, så børnene lære om sociale spilleregler. Vi vægter vigtigheden i at de ældste børn i vuggestuen og børnehavebørnene selv lærer at løse en konflikt med den voksne som sikkerhedsnet.
 • At vi sikre at alle børn har legemuligheder, f.eks. fri og uforstyrret leg, hvor børnene afprøver egen formåen og egen grænser og lærer at aflæse andre børns signaler.
 • At vi støtter opbygningen af venskaber via leg, hvor den voksne støtter de børn, som måtte have behov derfor.

 

Personlig udvikling

Børnene i vuggestuen og børnehaven skal tilbydes forskellige muligheder for at deltage aktivt og få social og kulturelle erfaringer, som bliver betydningsfulde for dem.

De skal have plads til at udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, som selv tager initiativ og understøttes heri.

Personalet skal skabe mulighed for at børnene oplever sig som værdifulde deltagere og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab.

De voksne skal hjælpe børnene med at udleve deres ønsker og drømme, samtidig med at børnene lærer at agere i et fællesskab, samt opnå følelsen af at høre til et fællesskab.

Gøres ved:

 • Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser.
 • At iagttage legen og forstå, hvad der rører sig af muligheder i børnegruppen. Personalet skal tage udgangspunkt i legen, være sikkerhedsnet i forbindelse med konflikter, men også være legens fødselshjælper, skabe rum og tid til den, følge op på den og videreudvikle den.
 • Støtte barnets venskaber, men også lære barnet at indgå i andre legemuligheder en den fortrukne legekammerat.
 • Personalet skal understøtte barnets kreativitet og fantasi, ved at tilbyde barnet en bred vifte af aktiviteter f.eks. arbejde med forskellige materialer, se og selv lave teater og gøre brug af tilbud i miljøet.
 • Støtte barnet i at stå fast på en beslutning, hvis det er til gavn for det selv og andre.

 

Natur og naturfænomener

Børnene skal opleve naturen og dyrelivet, ved at være i naturen skal børnene opleve glæde, respekt og forståelsen for den og for det liv, der er deri.

Børnene skal have mulighed for at bruge alle deres sanser i naturen. Naturen skal bruges som endnu et rum at lege i. Personalet skal videregive viden om naturen, så barnet lærer den at kende, og give mulighed for at udforske den, derved tilegner barnet sig erfaringer.

Barnet skal opleve et medansvar for naturen, at hvis vi alle passer på den, kan vi nyde godt af den. Naturen er et oplagt sted til at undres, stille spørgsmål og finde svar.

Børnene oplever årstider, forskelligt vejr og landskaber, som stimulerer og styrker deres sanser og motoriske udfoldelse. Naturen er også et godt sted at bruge fantasien. Børnene udfordres mentalt og kropsligt i naturen.

Gøres ved:

 • Børnene skal opleve naturen i alt slags vejr.
 • Personalet skal tage udgangspunkt i børnene oplevelser, og være parate til at svare på spørgsmål, eller følge op herpå.
 • Børnene skal rydde op efter sig, f.eks. samle madpapir op når de har spist madpakker i naturen.
 • At tilbyde barnet udflugter til skov, mark og strand.
 • Lave temadage. F.eks. vindaktiviteter såsom drageflyvning eller bygge snemænd og kælke i snevejr. samle skrald ind fra stranden, tale om hvad der hører til naturen og hvad der ikke hører til.
 • Lære barnet om dyr og planter, vi møder på vores vej i naturen, på legepladsen og i f.eks. drivhuset.
 • Da børnehaven har dyrehold, vil vi give børnene kendskab til børnehavens dyr og tilbyde dem deltagelse i hvordan de passes og plejes. Via kendskab og omgang med gårdens dyr ønsker vi at opnå, at børnene viser omsorg og overvinder evt. frygt de måtte have i mødet med de lidt større dyr i børnehaven.
 • Overstående tilpasses et niveau der passer til vuggestuebørnene.

Gennemgået på personalemøde d. 11/10-2017

 

Krop og bevægelse

Børnene i vuggestuen og børnehaven skal opleve glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop. De skal endvidere opleve glæde ved at bevæge sig.

Børnehavens tilbud skal bl.a. styrke barnets fysiske sundhed via fokus på ernæring og hygiejne. Barnet skal styrkes såvel fin som grovmotorisk. Børnene skal have mulighed for at bruge alle sanserne i verden omkring sig.

Gøres ved:

 • Personalet giver tilbud om rytmik, hvor barnet bruger sin krop i sang og bevægelseslege.
 • Vi har tema om krop og bevægelse, hvor vi bl.a. taler om, hvad de forskellige dele af kroppen hedder og hvad man bruger den til, går en masse ture, hvorved barnet bruger kroppen i forskelligt terræn.
 • Havmågen har taget stilling til, hvordan ernæringspolitikken skal udformes og formilder dette ud til forældrene.
 • Børnene tilbydes deltagelse i opskæring af den daglige frugt.
 • Taler med barnet om sundt og usundt, og hvorfor det er vigtig at spise sundt. - Lære barnet om personlighygiejne, bl.a. ved toiletbesøg, håndvask inden måltider m.m - Barnet skal understøttes i selvhjulpenhed, da dette også stimulerer finmotorikken.
 • Personalet skal tilbyde aktiviteter, hvor barnet bruger sine hænder i en skabende proces.
 • Grovmotorikken skal stimuleres via en spænende og udfordrende legeplads med mulighed for kuperet terræn, trille ned af en bakke, gynge, klatre, dreje rundt, balancere, osv.
 • Personalet skal hjælpe børnene i at stimulere sanserne: følesansen, lugtesansen, høresansen synssansen og smagssansen. Dette gøres ved, at tilbyde deltagelse i overnævnte aktiviteter.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier.

Børnene i børnehaven skal have mulighed for at møde og afprøve sig selv i et bredt udbud af kulturelle udtryksformer. Børnene skal endvidere have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan bidrage til skabende kulturelle aktiviteter.

Personalet skal give kendskab til forskellige kulturer. Børnene skal have kendskab til traditioner, samt bruge deres sanser via musik, dramatik og diverse materialer. Børnene skal have mulighed for at lege, forme og eksperimentere med de udtryk de møder.

Gøres ved:

 • Børnene deltager i musiske aktiviteter (gælder også for vuggestuebørn).
 • Tilbydes børnelitteratur via børnebøger, som de enten selv læser eller får læst højt (glæder også for vuggestuebørn).
 • At give børnene mulighed for at udtrykke sig billedligt.
 • Børnene skal tilbydes mulighed for at deltage i kunstneriske arrangementer, hvor børnene enten er aktive eller tilskuere.
 • Projekter, hvor man går ekstra i dybden med et emne.
 • Lære om andre kulturer evt. ved at tage udgangspunkt i børnegruppes sammensætning - kommer nogle børnene fra andre lande eller gør deres forældre.
 • Børnene skal høre om og arbejde med årstidens traditioner og der igennem selv finde de værdier, der har betydning for børnene og samfund, Dette sker i samspil med de indtryk, børnene får i andre sammenhænge uden for børnehaven.

Gennemgået på personalemøde d. 11/10-2017

 

 

 

Dokumentation og evaluering

Vi vil løbende overfor forældrene beskrive diverse forløb, med dokumentation af hvad de forskellige aktiviteter stimulerer og styrker indenfor de 6 læreplanstemaer.

Vi vil jævnligt tage billeder af børnenes hverdag og vise dem på fladskærmen, for der igennem at give forældrene indblik i hverdagen gennem billeder. Børnene kan også have nemmere ved at huske ”hvad vi har lavet i dag”, når de bliver spurgt. Billeder giver også godt stof til samtaler mellem børnene, når de står og ser på billederne.

Vi medbringer forskellige materialer med hjem fra naturen til evt. videre forarbejdning eller hjemtagelse.

Vi laver barnets bog, som indeholder tegninger, klip, billeder, sange, udpluk af dagbøger fra opslagstavlen m.v. og udleveres til barnet, når det forlader børnehaven. I det daglige står barnets bog frit tilgængeligt for såvel forældre og barn, hvilket giver et godt indblik i barnet hverdag. Vi vil ophænge børnenes tegninger.

Korte beskrivelse om dagens forløb vil nogle gange blive opsat på gruppernes tavler. Mundtlige overleveringer til forældrene om dagens forløb, så vidt det er muligt.

En årlig forældresamtale tilbydes kommende skolebørn i efteråret og øvrige børn om foråret.

Dokumentere og evaluere på læringsprocesser, i evalueringen vil vi benytte diverse matrix for at klarlægge læringsprocessen, samt diskutere i personalegruppen, om vi gør, det vi tror vi gør og diskutere ændringer og nye tiltag.

Vi evaluerer formativ og summativ:

Følger vi planen

Eller har vi fraveget den og hvorfor har vi så gjort det

Skal planen ændres

Den formative evaluering handler om at indhente informationer undervejs med henblik på at justere og forbedre igangværende aktiviteter.

Den summative evaluering handler om at evaluere resultatet til sidst. Blev forløbet som vi ønskede fangede vi børnenes interesse og gav dem lyst til at deltage.

Lavet en samlet evaluering er, om vi kommer rundt om alle 6 temaer i en pædagogisk læreplan.

Denne hjemmeside bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok